Uw privacy - AVG wetgeving

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2021.

Per 25 mei 2018 is de wet AVG in werking, de wet op de privacy. De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen en dus ook Nibbana.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Marcel Durieux en Nibbana. Marcel Durieux en Nibbana respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

• Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, BSN nummer en persoonlijke (medische) informatie; • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; • Financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer; • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; • Persoonsgegevens die u ons geeft voor uw behandeling; • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor deelname aan een opleiding, coaching of een behandeling geeft, als u onze website bezoekt, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Zakelijke dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze diensten (begeleiding/coaching, opleidingen, behandeling of specifieke projecten).

Marketing- en business development doeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners te onderhouden.

Contact per telefoon of mailadres

Op onze website staan onze contactgegevens. Uw gegevens gebruiken we eenmalig om u een reactie te geven.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na een behandeling uitnodigen om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na afloop van coaching, hypnotherapie en/of een teamontwikkelingstraject een uitnodiging sturen om de betreffende dienstverlening te beoordelen.

Begeleiding/coaching

Om uw begeleiding door een coach te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen we nooit verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Gegevens in het kader van begeleiding/coaching bewaren we gedurende het traject met een maximum van één jaar.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG: • Voor de uitvoering van een overeenkomst; • Met uw toestemming; • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen na overleg met u gepleegd te hebben ter goedkeuring met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen: • Huisarts.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Marcel Durieux of Nibbana, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens in het kader van coaching/hypnotherapie/teambegeleiding worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@nibbana.nl

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, maar besluiten altijd op basis van een menselijke blik.

Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@nibbana.nl, Tiglienstraat 46, 5932GH Tegelen